Image
Image
Image
Image

Σύμφωνο συνεργασίας για τα τεχνικά επαγγέλματα

Μια σημαντική πρωτοβουλία από ΓΣΕΒΕΕ, ΤΕΕ και ΓΣΕΕ

Του Δημήτρης Σταμούλη

tee gsevee1

Σύμφωνο συνεργασίας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στα τεχνικά επαγγέλματα υπέγραψαν πρόσφατα η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η ΓΣΕΕ.
Οι τρεις οργανώσεις συνενώνοντας τις δυνάμεις, την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους προχώρησαν στη σύναψη συμφωνίας για μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης παρέμβασης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν, εκ μέρους του ΤΕΕ, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Στασινός, εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο πρόεδρος κ. Γιάννης Παναγόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Κιουτσούκης και εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Καβαθάς και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Κουράσης. Στην υπογραφή της συμφωνίας παραβρέθηκαν μέλη των διοικήσεων και στελέχη των τριών φορέων.

Συνένωση δυνάμεων
Οι τρεις φορείς, διατηρώντας τη δική τους επιμέρους στόχευση και προσέγγιση, συνενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για την εκπόνηση μια δέσμης ενεργειών με στρατηγικές επιδιώξεις την ανάκαμψη, τη δημιουργία νέων και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση του πλέγματος προστασίας, την πιστοποίηση προσόντων ανθρώπινου δυναμικού, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής κινητικότητας, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τεχνικού κλάδου.
Η πρωτοβουλία των τριών φορέων αφορά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους του κλάδου των τεχνικών επαγγελμάτων σε όλα τα επίπεδα αυτών, με επίκεντρο την προώθηση και την ενίσχυση της πρόσβασης στην κλαδική αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της κλαδικής ανεργίας, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην κατεύθυνση και των νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, την ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων και προσόντων απασχόλησης συμβατών με τον προσανατολισμό του νέου παραγωγικού υποδείγματος.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι αθροιστικά το «πεδίο εφαρμογής» και οι δράσεις του ΤΕΕ, της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ εκτείνονται σε όλο το εύρος και τις πτυχές άσκησης των επαγγελμάτων του τεχνικού τομέα.

Οι βασικές αρχές
Από τη συνεξέταση των ραγδαίων και αρνητικών εξελίξεων τελευταίων ετών αλλά και των μελετών που έχουν στα χέρια τους οι τρεις φορείς και τη στάθμισή τους με τις ραγδαία συντελούμενες επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές και δημογραφικές εξελίξεις, τις παραγωγικές μεταβολές (νέα τεχνολογία σε μηχανήματα και εργαλεία, νέες μεθοδολογίες εργασίας και κατασκευής κ.α.), καθώς και τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για τη χώρα μας (π.χ. εξοικονόμηση ενέργειας στις κτηριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) προκύπτουν - ως γενικές αρχές και παραδοχές - τα εξής παρακάτω:
• Οι νέες θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες,
• Νέες ειδικότητες αναδύονται εντός του τεχνικού κλάδου,
• Απαιτείται λειτουργική αναβάθμιση των υπαρχόντων ειδικοτήτων,
• Διαπιστώνεται αναντιστοιχία των προσφερόμενων ειδικοτήτων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε θεσμοθετημένες ειδικότητες,
• Εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση της αναλογίας των ατόμων που θα εργάζονται σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης και σταδιακή διεύρυνση του «χάσματος» μεταξύ θέσεων εργασίας υψηλών και χαμηλών προσόντων,
• Αναμένεται μετεξέλιξη θέσεων εργασίας χαμηλών προσόντων σε θέσεις μεσαίου και υψηλού επιπέδου προσόντων,
• Η φυσιογνωμία των μελλοντικών θέσεων εργασίας («δουλειές επόμενης γενιάς») θα διαφοροποιηθεί,
• Διαπιστώνεται συνάρτηση της πρόσβασης, παραμονής και ανέλιξης στην κλαδική αγορά εργασίας με τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, και όχι μόνο την κτήση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

tee gsevee2

Ελληνικό «παράδοξο»
Η παρατηρούμενη «ανακολουθία», που καταγράφεται από στοιχεία πλήθους ερευνών, ανάμεσα στην προοπτική δυναμικής πορείας των τεχνικών ειδικοτήτων και τα υπέρογκα ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στον κλάδο, συνιστά ένα επικίνδυνο και τοξικό «ελληνικό παραγωγικό παράδοξο».
Η επιτυχής σύζευξη των προσφερόμενων ειδικοτήτων -και του περιεχομένου τους σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες- με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της κλαδικής αγοράς εργασίας, και κατ’ επέκταση η διαμόρφωση ενός ισόρροπου «ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης» εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αναδεικνύεται ως κεντρικός μοχλός της όλης διαδικασίας.
Η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας προσώπων είναι μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή, μια διαδικασία που επιβάλλεται να «προστατευθεί» και να οχυρωθεί απέναντι σε λογικές και πρακτικές ανεξέλεγκτης εμπορευματοποίησης.
Σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά περιγράμματα, αποτελούν τα δύο βασικά στάδια για την ορθολογική ρύθμιση των επαγγελμάτων με όρους αξιοπιστίας και αναβάθμισής τους, διαφύλαξης και αύξησης της απασχόλησης, εργασιακής δικαιοσύνης και κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ανόδου της παραγωγικότητας, εξασφάλισης πολλαπλών γνώσεων, προσόντων και κινητικότητας στο εργατικό δυναμικό.
Υπό αυτό πρίσμα, το ΤΕΕ, η ΓΣΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και η ΓΣΕΒΕΕ μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εξετάζουν το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσω κοινής συντονιστικής επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ο κάθε φορέας με τρία μέλη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλένδετων και στοχευμένων δράσεων, όπως ενδεικτικά:

Χαρτογράφηση του χώρου
Η χαρτογράφηση του χώρου θα γίνει ανά ειδικότητα, επάγγελμα, γνωστικό αντικείμενο και επιμέρους κλάδο, προκειμένου:
• να ληφθούν πρωτοβουλίες για την διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων της κλαδικής αγοράς εργασίας σε επίπεδο ζήτησης ειδικοτήτων  (νέες ή αναβάθμιση υπαρχόντων), δεξιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων, ευκαιριών αυτοαπασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κ.λπ.,
• να αναδειχθούν με σαφήνεια οι τάσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασιακής πραγματικότητας των επιμέρους επαγγελματικών ειδικοτήτων και κλάδων,
• να σχεδιαστούν από κοινού δράσεις πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων.

Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης
Θα επιδιωχθεί ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού με γενικότερο στόχο:
• την ενδυνάμωση της διαδικασίας (επαν)ένταξης των ανέργων στην κλαδική αγορά εργασίας (στην προηγούμενη, συναφή ή όμορη ειδικότητα) είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
• τη βελτίωση της θέσης, την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της εξέλιξης των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων.

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
Η διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (δια ζώσης/εξ αποστάσεως/e-learning), στόχο θα έχει:
 • την αναβάθμιση κάθετων και οριζόντιων δεξιοτήτων και την αντιστοίχησή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες στην κάθε ειδικότητα,
• τον εκσυγχρονισμό, επικαιροποίηση και συμπλήρωση των γνώσεων και ικανοτήτων.

Δράσεις για ανέργους
Θα δρομολογηθεί σχεδιασμός δράσεων (επανα)προώθησης των ανέργων στην αγορά εργασίας με τρόπους που θα εδράζονται πάνω σε εξατομικευμένες προσεγγίσεις.

Πιστοποίηση προσόντων
Θα διερευνηθούν δυνατότητες ανάληψης κοινών δράσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Η γιαννιώτικη αργυροτεχνία απέκτησε το Μουσείο της

Μια πολύτιμη προσφορά του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

Του Δημήτρη Σταμούλη

mouseio1

Με τη συμμετοχή της ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας και πλήθος πολιτικού κόσμου, αλλά και επαγγελματιών και κατοίκων των Ιωαννίνων εγκανιάστηκε το Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, στις 24 Σεπτεμβρίου, στο Κάστρο των Ιωαννίνων.

mouseio2

«Η Ελλάδα είναι πνεύμα και πολιτισμός», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου, ενώ εξήρε την προσφορά του Ιδρύματος στον Πολιτισμό και επισήμανε ότι «η οικονομία, το τραπεζικό σύστημα δεν ζουν ως απομονωμένοι χώροι, αλλά ζουν στην κοινωνία και οφείλουν να προσαρμόζονται στις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται. Μάλιστα είπε, οι τράπεζες των οποίων σεβόμαστε την ανεξαρτησία, οφείλουν και εκείνες να σέβονται την παράδοση του τόπου μέσα στον οποίο αναπτύσσονται».
Αναφερόμενος στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως «η Ήπειρος και κυρίως τα Ιωάννινα ήταν πάντα ένας χώρος μεγάλης λαϊκής παράδοσης και τέχνης» και πως η αργυροτεχνία αποτελεί κορωνίδα αυτής της παράδοσης και πρέπει να παρατηρήσει ότι αυτή η παράδοση πάει μακριά στην αρχαιότητα.

mouseio3

«Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς με την δημιουργία του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, τίμησε «όπως της ταιριάζει, την κυριολεκτικώς εθνική συμβολή της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας», τόνισε ο κ. Παυλόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έκανε ειδική αναφορά στη λαϊκή τέχνη και παράδοση που αφορά την αργυροτεχνία και παρέθεσε ένα σύντομο ιστορικό. «Η διαδρομή οριστικής καταξίωσης της Γιαννιώτικης αργυροχοΐας, ξεκινά από την εμβληματική περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, ενώ η μεγαλύτερη άνθησή της, παρατηρείται τον 18ο και 19ο αιώνα. Τότε, οι Γιαννιώτες αργυροτεχνίτες, κατέστησαν την πόλη τους, το σημαντικότερο κέντρο αρχυροχοΐας στα Βαλκάνια».
Επισήμανε ακόμη πως η γιαννιώτικη τέχνη της αργυροχοΐας, γεννά αριστουργηματικά κομψοτεχνήματα λαϊκής τέχνης, ενώ βρίσκει πάντα, την ουσία της έμπνευσής της, στην Αρχαία Ελληνική Παράδοση και πρωτίστως, στην Βυζαντινή Παράδοση. Μάλιστα, απέδωσε τα εύσημα, στους Γιαννιώτες τεχνίτες, για την υψηλή αισθητική και την καλλιτεχνική τελειότητα.

«Το μεγάλο “μυστικό” της επιτυχίας της, εντοπίζεται κυρίως στις μοναδικές τεχνικές κατασκευής, μέσα από τις οποίες αναδύεται, ο υπέροχος συνδυασμός της καλλιτεχνικής τελειότητας και της υψηλής αισθητικής των έργων, που αδιάκοπα δημιουργούν οι Γιαννιώτες αργυροτεχνίτες», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος εξήρε, την προσφορά του «Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς» στον Πολιτισμό μας και επισήμανε ότι, το «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» προσθέτει «έναν ακόμη κρίκο στην λαμπερή αλυσίδα πολιτισμού την οποία ο Όμιλος Πειραιώς έχει κληροδοτήσει στην Ελλάδα».
Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η κ. Όλγα Γεροβασίλη ενώ παραβρέθηκαν, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ευρωβουλευτές, βουλευτές κομμάτων και άλλες προσωπικότητες.

mouseio4

Συνέργεια πολιτείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας
Η συνέργεια της πολιτείας με την αυτοδιοίκηση και με την ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, τόνισε κατά τον χαιρετισμό της στα εγκαίνια του Μουσείου Αργυροχοΐας στο Κάστρο των Ιωαννίνων η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη, η οποία εκπροσώπησε στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό και τη Κυβέρνηση, εξήρε το έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς και υπογράμμισε πως το δίκτυο των θεματικών Μουσείων που έχει δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι σχεδιασμένο ώστε τα Μουσεία να συνδυάζουν ενεργά την τοπική κοινωνία, τις οικονομικές δραστηριότητες, την ιστορία και τον πολιτισμό.

mouseio5

Ειδικότερα η κ. Γεροβασίλη αναφερόμενη στην δημιουργία του Μουσείου Αργυροχοΐας επισήμανε: «Έχουμε ένα ιδανικό μοντέλο συνέργιας της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης με την ιδιωτική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην δύσκολη οικονομικά περίοδο που βρισκόμαστε η πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί και να στηρίζει τους καταλύτες της παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Η τοπική κοινωνία, οι επαγγελματικοί φορείς έχουν μόνο να κερδίσουν από τέτοιες συμπράξεις».
Παράλληλα τόνισε πως μπορεί και η χώρα να κερδίσει από την προβολή και την διάδοση των παραδοσιακών τεχνικών στην αργυροχοΐα, στο μετάξι, το μάρμαρο και το λαδί και επανέλαβε ότι ανάλογες συνέργειες είναι απαραίτητες και επιθυμητές, τώρα και ακόμη περισσότερο για το μέλλον.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως μέσα από τις τέχνες που αναδεικνύονται στα Μουσεία του Δικτύου, το παρελθόν συναντά το μέλλον, καθώς αυτές οι τέχνες κάθε άλλο από ξεχασμένες και ξεπερασμένες είναι. Αντιθέτως, όπως είπε, συμβάλουν στο πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, την ποιότητα έναντι της ποσότητας.
Μάλιστα έκανε αναφορά στην έκθεση με θησαυρούς της γιαννιώτικης αργυροχοΐας που φιλοξενείται στην Μόσχα, στο πλαίσιο του έτους φιλίας Ελλάδα-Ρωσία 2016 και η διάρκειά της παρατείνεται, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.
«Οι παραδοσιακές τεχνικές στην επεξεργασία και την κατασκευή, δεν αποτελούν απλά μια ιστορική ανάμνηση, ούτε απλά ένα κρίκο σύνδεσης με το παρελθόν» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι πρέπει να τις γνωρίσουν οι Έλληνες, να έρθουν οι νεότεροι σε επαφή με την δημιουργία, τις παραδοσιακές τεχνικές και τεχνοτροπίες, να τις αγαπήσουν και να τις διατηρήσουν.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η κ. Γεροβασίλη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Μουσείο Αργυροχοίας, θα αναδεχθεί σε μία εστία μάθησης και διάδοσης των τεχνών και των τεχνικών της χώρας μας. Συνέργεια πολιτείας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας
Η συνέργεια της πολιτείας με την αυτοδιοίκηση και με την ιδιωτική πρωτοβουλία, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, τόνισε κατά τον χαιρετισμό της στα εγκαίνια του Μουσείου Αργυροχοΐας στο Κάστρο των Ιωαννίνων η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη.

mouseio6

Η κ. Γεροβασίλη, η οποία εκπροσώπησε στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό και τη Κυβέρνηση, εξήρε το έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς και υπογράμμισε πως το δίκτυο των θεματικών Μουσείων που έχει δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι σχεδιασμένο ώστε τα Μουσεία να συνδυάζουν ενεργά την τοπική κοινωνία, τις οικονομικές δραστηριότητες, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Ειδικότερα η κ. Γεροβασίλη αναφερόμενη στην δημιουργία του Μουσείου Αργυροχοΐας επισήμανε: «Έχουμε ένα ιδανικό μοντέλο συνέργιας της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης με την ιδιωτική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Στην δύσκολη οικονομικά περίοδο που βρισκόμαστε η πολιτεία οφείλει να αξιοποιεί και να στηρίζει τους καταλύτες της παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής μας ανάπτυξης. Η τοπική κοινωνία, οι επαγγελματικοί φορείς έχουν μόνο να κερδίσουν από τέτοιες συμπράξεις».
Παράλληλα τόνισε πως μπορεί και η χώρα να κερδίσει από την προβολή και την διάδοση των παραδοσιακών τεχνικών στην αργυροχοΐα, στο μετάξι, το μάρμαρο και το λαδί και επανέλαβε ότι ανάλογες συνέργειες είναι απαραίτητες και επιθυμητές, τώρα και ακόμη περισσότερο για το μέλλον.
Η κυβερνητική εκπρόσωπος ανέφερε πως μέσα από τις τέχνες που αναδεικνύονται στα Μουσεία του Δικτύου, το παρελθόν συναντά το μέλλον, καθώς αυτές οι τέχνες κάθε άλλο από ξεχασμένες και ξεπερασμένες είναι. Αντιθέτως, όπως είπε, συμβάλουν στο πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, την ποιότητα έναντι της ποσότητας.
Μάλιστα έκανε αναφορά στην έκθεση με θησαυρούς της γιαννιώτικης αργυροχοΐας που φιλοξενείται στην Μόσχα, στο πλαίσιο του έτους φιλίας Ελλάδα-Ρωσία 2016 και η διάρκειά της παρατείνεται, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος.
«Οι παραδοσιακές τεχνικές στην επεξεργασία και την κατασκευή, δεν αποτελούν απλά μια ιστορική ανάμνηση, ούτε απλά ένα κρίκο σύνδεσης με το παρελθόν» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι πρέπει να τις γνωρίσουν οι Έλληνες, να έρθουν οι νεότεροι σε επαφή με την δημιουργία, τις παραδοσιακές τεχνικές και τεχνοτροπίες, να τις αγαπήσουν και να τις διατηρήσουν.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η κ. Γεροβασίλη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Μουσείο Αργυροχοίας, θα αναδεχθεί σε μία εστία μάθησης και διάδοσης των τεχνών και των τεχνικών της χώρας μας.

mouseio7


Ο χώρος του Μουσείου
Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται σε αυτόν.
Σκοπός του είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία και η διάχυση της πληροφορίας γύρω από την τεχνολογία της στο ευρύ κοινό. Επίσης, η σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής γύρω από τα οποία αυτή αναπτύχθηκε και άκμασε.
Πρόκειται για μουσείο θεματικό, αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα  και μουσείο περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά, η έκθεση αναφέρεται κατά βάση στη μεταβυζαντινή περίοδο, από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και αναφορές στο απώτερο παρελθόν, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ασημικών ανάγεται συχνά σε πολύ παλαιότερες περιόδους.

Τι θα δείτε
Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται στα δύο επίπεδα του προμαχώνα. Στο πρώτο επίπεδο αναπτύσσεται το βασικό μέρος της έκθεσης, που αναφέρεται στην ιστορία και την τεχνολογία της αργυροτεχνίας στην Ήπειρο. Ο επισκέπτης, μέσα από ποικίλα εποπτικά μέσα (κείμενα, εποπτικό υλικό, ταινίες τεκμηρίωσης, πολυμεσικές εφαρμογές) ανακαλύπτει παραδοσιακές τεχνικές μορφοποίησης και διακόσμησης αργυρών αντικειμένων, μαθαίνοντας για τα στάδια της κάθε τεχνικής έως τη δημιουργία του τελικού προϊόντος. Στο δεύτερο επίπεδο παρουσιάζεται η συλλογή έργων ηπειρώτικης αργυροχρυσοχοΐας από το 18ο έως τον 20ό αιώνα. Κομψοτεχνήματα με περίτεχνες λεπτομέρειες, όπως κοσμήματα, όπλα και πολεμική εξάρτυση, ασημικά του σπιτιού και προσωπικά είδη είναι μερικά από τα αντικείμενα της συλλογής.
Αναφορές υπάρχουν και στη σύγχρονη αργυροτεχνία με δείγματα από τη δουλειά αργυροχόων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων.
Στο χώρο του μουσείου είναι εγκατεστημένα διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια, ενώ παράλληλα εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στην  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις, οργανώνονται εκδηλώσεις, και αναπτύσσονται δράσεις πολιτισμού.

Στο στόχαστρο εγκληματιών οι επιχειρήσεις κοσμήματος

Εγείρεται ζήτημα σοβαρής έλλειψης μέτρων πρόληψης και ασφάλειας κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Σταμούλης

1

Αυξάνονται τα κρούσματα επιθέσεων σε βάρος κοσμηματο-πωλείων

Πληθαίνουν τα κρούσματα επιθέσεων εγκληματικών ομάδων και κακοποιών σε βάρος κοσμηματοπωλείων και επιχειρήσεων κοσμήματος, καθώς η έλλειψη μέτρων προστασίας και η όξυνση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα του κλάδου αργυροχρυσοχοΐας.
Οι δράστες χρησιμοποιούν όλο και πιο προκλητικές και βίαιες μεθόδους για να επιτύχουν το σκοπό τους. Επιστρατεύουν οχήματα για να σπάσουν τζαμαρίες και βιτρίνες ή φορτηγά για να γκρεμίσουν τοίχους. Αξιοποιούν γνωστές «τεχνικές» όπως αυτή του ριφιφί, μέσω διάρρηξης γειτονικών τοίχων καταστημάτων, προκειμένου να εισέλθουν στην επιχείρηση που έχουν βάλει ως στόχο τους. Και φυσικά, δε διστάζουν να επιστρατεύουν πάσης φύσεως όπλα, από περίστροφα έως κυνηγετικές καραμπίνες, συχνά τραυματίζοντας και απειλώντας με αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής τους ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους που βρίσκουν μπροστά τους, για να αρπάξουν ό,τι προλάβουν.
Ας δούμε όμως ένα χαρακτηριστικό «ανθολόγιο» επιθέσεων σε βάρος επιχειρήσεων του κλάδου κοσμήματος.
Στις αρχές Απριλίου, στην Ελευσίνα, στις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έπεσαν με αυτοκίνητο στη τζαμαρία κοσμηματοπωλείου και αφού την «κατέβασαν» μπήκαν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου και άρπαξαν τα χρυσαφικά που υπήρχαν. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στον Ασπρόπυργο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διενήργησε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

2

Όλο και περισσότερες σπείρες προτιμούν ως στόχο τις επιχειρήσεις κοσμήματος

Στα μέσα Μαρτίου, σημειώθηκε ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στο Κερατσίνι, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Η γυναίκα πυροβολήθηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης φορούσε κουκούλα και διέφυγε με μοτοσυκλέτα.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά, άγνωστοι δράστες αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο του καταστήματός του, εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Τη ληστεία κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στην αστυνομία και σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι δράστες αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο του καταστήματος του, εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν τα κοσμήματα.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, στο νησί της Ρόδου, τρεις ένοπλοι μασκοφόροι από Ροδίτη κοσμηματοπώλη άρπαξαν με την απειλή κυνηγετικών όπλων κοσμήματα αξίας 200.000. Η ληστεία σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην Ιαλυσό και λίγα μέτρα από το σπίτι του επιχειρηματία. Την ώρα εκείνη, ο κοσμηματοπώλης επέστρεφε σπίτι του έχοντας μαζί του μεγάλο αριθμό χρυσαφικών και κοσμημάτων από το κατάστημά του. Μπροστά του εμφανίστηκαν οι τρεις άγνωστοι δράστες, οι οποίοι τον σταμάτησαν και υπό την απειλή κυνηγετικών όπλων, του απέσπασαν κοσμήματα που είχε μαζί του η αξία των οποίων, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή πεζή.
Την ίδια περίοδο, άγνωστοι δράστες καταφεύγοντας στη μέθοδο του «ριφιφί», «χτύπησαν» κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι άγνωστοι πέρασαν στο κοσμηματοπωλείο μέσω τρύπας που άνοιξαν σε τοίχο που βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση-«στόχο» και στη συνέχεια άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί μια από τις πιο εντυπωσιακές ληστείες σε βάρος κοσμηματοπωλείο, καθώς επτά δράστες οπλισμένοι με καραμπίνες επιτέθηκαν σε κοσμηματοπωλείο με κλεμμένο τριαξονικό φορτηγό, με το οποίο έριξαν τον τοίχο του μαγαζιού και ανενόχλητοι αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια. Στη συνέχεια φόρτωσαν τη λεία τους σε παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα αγροτικό φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν, ομοίως ανενόχλητοι!

3

Μια από τις αγαπημένες μεθόδους των κακοποιών είναι αυτή του ριφιφί

Σπείρα ληστών κοσμηματοπωλείων

Παρά τις έντονες κριτικές που κατά καιρούς ασκεί ο κλάδος των αργυροχρυσοχόων σε βάρος των αρμόδιων αρχών κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε μέτρα προστασίας και ασφάλειας, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, η ΕΛΑΣ είχε μια πολύ σημαντική επιτυχία.
Στις 27 Φεβρουαρίου, το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις και κλοπές σε βάρος κοσμηματοπωλείων. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο ημεδαποί ηλικίας 38 και 58 ετών και ένας 35χρονος υπήκοος Σερβίας. Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι είναι τρία ακόμα άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης, ενώ ένας 44χρονος υπήκοος Σερβίας αναζητείται.
Σε βάρος των μελών της σπείρας που προτιμούσε να «χτυπά» κοσμηματοπωλεία, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, της παραβίασης όρων διαμονής καθώς της υπόθαλψης εγκληματία.
Ειδικότερα, οι δράστες από τον Αύγουστο του 2015, συνέστησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων-κλοπών σε κοσμηματοπωλεία και άλλα καταστήματα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες έσπαζαν τις βιτρίνες των καταστημάτων και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρυσαφικά και διάφορα εμπορεύματα από τις προθήκες ενώ για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν προμηθευτεί τα κατάλληλα μέσα (διαρρηκτικά εργαλεία, ενοικιαζόμενα οχήματα κλπ).
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα εξιχνιάσθηκαν έξι περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία και μία σε κατάστημα, στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

4

Τα μέτρα της Αστυνομίας δε φαίνεται να αποτρέπουν τους εγκληματίες

Ζητείται ασφάλεια

Σε πολλές περιπτώσεις πάντως στο παρελθόν φορείς αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες και βιοτέχνες από το χώρο των μικρομεσαίων έχουν απαιτήσει από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων προστασίας των επιχειρήσεών τους. Κι αυτό διότι είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη στόχευσή τους από ομάδες κακοποιών και εγκληματικών συμμοριών που συχνά με αδίστακτο και δολοφονικό τρόπο επιχειρούν σε βάρος κοσμηματοπωλείων και επιχειρήσεων αργυροχρυσοχίας.
Στην συντριπτική πλειονότητα, οι επιχειρηματίες του κλάδου προβαίνουν με σημαντική δική τους επιβάρυνση, στη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας, επιστρατεύοντας τα πιο εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και αποτροπής των επίδοξων ληστών.
Ωστόσο, η περιορισμένη έως μηδενική αποτελεσματικότητα από μέρους των αστυνομικών αρχών, όπως αποδεικνύεται σε πλείστες περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος καταστημάτων του κλάδου, αναδεικνύει το σοβαρό ζήτημα της διάταξης των αστυνομικών οργάνων, του πώς οργανώνονται οι περιπολίες, πόσο καλά στελεχωμένα και εκπαιδευμένα είναι τα αρμόδια τμήματα και μια σειρά άλλα ζητήματα που προφανώς γνωρίζουν καλύτερα οι ειδικοί.
Το κρίσιμο ζήτημα για τους ανθρώπους που επιμένουν να λειτουργούν επιχειρήσεις στον κλάδο του κοσμήματος είναι να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε σε περιοχές που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και κρούσματα, να βελτιωθεί αποτελεσματικά η εικόνα, και οι επαγγελματίες απερίσπαστοι από το πρόβλημα της ασφάλειας, να ασχοληθούν με αυτό που ξέρουν οι ίδιοι να κάνουν καλά: να δημιουργούν και να φιλοτεχνούν περίτεχνα ελληνικά κοσμήματα.

Τα Kimberley mines “άλλαξαν χέρια”

Η De Beers πούλησε το παλαιότερο ορυχείο της

Του Δημήτρη Σταμούλη

Kimberley

Η De Beers πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε συμφωνία πώλησης του παλαιότερου αδαμαντωρυχείου της, του ιστορικού  Kimberley Mines στη Νότια Αφρική. Το ντιλ έγινε με κοινοπραξία δύο εταιρειών εξόρυξης, έναντι του ποσού των 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων.  
Οι νέοι ιδιοκτήτες του Kimberley είναι οι εταιρείες Petra Diamonds Ltd. και Ekapa Mining (Pty) Ltd. οι οποίες απέκτησαν το ορυχείο με την κοινοπραξία που έχει με επωνυμία Ekapa Minerals (Pty) Ltd. Η εταιρεία Ekapa θα έχει ελαφρώς μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς απέκτησε το 50.1% των μετοχών, ενώ στην Petra απέμεινε το 49.9%.
Η συμφωνία περιλαμβάνει την μεταβίβαση από ό,τι απέμεινε από το ορυχείο διαμαντιού και τις εγκαταστάσεις του– αδρανή υλικά, οχήματα, εργοστάσιο επεξεργασίας, εξορυκτικός εξοπλισμός κ.α.- καθώς και τους εργαζόμενους του ορυχείου και ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο ανήκε στην De Beers. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αδρανή υλικά περιλαμβάνονται και τα υλικά εκείνα που είχαν υποστεί έναν αρχικό διαχωρισμό για τον εντοπισμό διαμαντιών, και συχνά κατά την επανάληψη αυτής της διαδικασίας, εντοπίζονται και νέες πολύτιμες πέτρες που στην πρώτη φάση δεν είχαν ανιχνευτεί.
Η εταιρεία Ekapa θα αναλάβει την διεύθυνση του νέου κοινοπρακτικού σχήματος των Kimberley Mines, καθώς καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει ο CEO και ιδρυτής της, Jahn Hohne, γεμολόγος του GIA. H Ekapa είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία επεξεργασίας υλικών εξόρυξης (TMR), η οποία επί 25 χρόνια δραστηριοποιείτο στο ορυχείο Kimberley.
Η εταιρεία Petra εδράζεται στο Λονδίνο και ήδη δραστηριοποιείται σε πέντε ορυχεία, τέσσερα στη Νότια Αφρική και ένα στην Τανζανία, όπου πρόσφατα ανακάλυψε ένα ροζ διαμάντι 23,16 καρατιών. Στην ιδιοκτησία της περιλαμβάνονται τα υπόγεια ορυχεία Kimberley Underground, που αποτελούνται από τα πιο ιστορικά υπόγεια ορυχεία  Dutoitspan, Wesselton και Bultfontein της περιοχής. Πρόκειται για ορυχεία που η Petra εξαγόρασε από την De Beers ήδη από το 2000.
Η De Beers είχε προαναγγείλει από την περασμένη άνοιξη ότι αναζητά αγοραστή για τα ορυχεία Kimberley, και μάλιστα είχε ανακοινώσει ότι πριν από την τελική υπογραφή της συμφωνίας πώλησης είχαν εκφράσει ενδιαφέρον πάνω από εβδομήντα υποψήφιοι αγοραστές.
Να σημειωθεί ότι το ορυχείο του Kimberley λειτουργούν από το 1868, ενώ είκοσι χρόναι αργότερα, το 1888, περιήλθαν επισήμως στην ιδιοκτησία της  De Beers.

Αλλαγή φρουράς στον Cartier

Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Quercize

cartier

Του Δημήτρη Σταμούλη

Για «προσωπικούς λόγους» παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του οίκου Cartier o Stanislas de Quercize, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Richemont. Η αλλαγή αυτή ωστόσο αντιμετωπίστηκε γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς ο Quercize παρέμεινε σε επιτελικό ρόλο στον όμιλο Richemont, αναλαμβάνοντας το ρόλο του προέδρου της γαλλικής Richemont.
Ο Cyrille Vigneron, σημερινός πρόεδρος της LVMH Ιαπωνίας, ο οποίος εργαζόταν στον όμιλο Richemont από το 1988 ως το 2013, κυρίως στον οίκο Cartier, θα αντικαταστήσει τον Stanislas de Quercize από την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Την τυπική ανακοίνωση της εταιρείας ακολούθησαν μια σειρά από δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το ιστορικό στέλεχος του Richemont με το Ρόιτερς να αναφέρει ότι υπέφερε από υπερκόπωση.
Η Richemont έχρισε τον  Quercize διευθύνοντα σύμβουλο του Cartier το 2012, αποσπώντας τον από τον οίκο Van Cleef & Arpels, όπου εκτελούσε χρέη διευθύνοντος συμβούλου από το 2005. Εκτός από τον Cartier, διετέλεσε υψηλό στέλεχος σε διάφορα brands του Richemont, ενώ στη θητεία του ήταν και η προεδρία στον Cartier των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε δήλωσή του στα μέσα  ενημέρωσης ο πρόεδρος του ομίλου Richemont, Johann Rupert, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «ο Stanislas αποφάσισε να παραιτηθεί», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να αποδεχτούμε την απόφασή του».

Κατασχέθηκαν «μαϊμού» βραχιόλια Tiffany & Co αξίας 2,85 εκατ. δολ.

Κατασχέθηκαν «μαϊμού» βραχιόλια Tiffany & Co αξίας 2,85 εκατ. δολ.

Δημήτρης Σταμούλης

tiffany

Η αμερικανική υπηρεσία τελωνείων και προστασίας συνόρων (CBP) κατάφερε πρόσφατα να εντοπίσει και να κατασχέσει μια σημαντική ποσότητα από απομιμήσεις βραχιολιών της Tiffany & Co. Η αξία των περίπου 1200 «μαϊμού» κομματιών θα πωλούνταν συνολικά έναντι 2,85 εκατ. δολαρίων, αλλά οι αρχές των ΗΠΑ κατάφεραν να σταματήσουν το καλά οργανωμένο σχέδιο εντοπίζοντας το φορτίο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.  
Τα κοσμήματα αυτά ήταν μέρος ενός φορτίου από την Κίνα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο εντοπισμός τέτοιων πλαστών προϊόντων επιτεύχθηκε για δεύτερη φορά στο πολυσύχναστο αυτό αμερικανικό αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού, οι πράκτορες του CBP κατάσχεσαν ένα φορτίο με 720 πλαστά κοσμήματα με υπογραφή του οίκου Van Cleef & Arpels και εκτιμώμενης αξίας άνω των 6 εκατ. δολαρίων.
Να σημειωθεί πάντως ότι οι παραχαράκτες των κοσμημάτων της Tiffany &Co είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά, καθώς είχαν επιλέξει μια μεγάλη γκάμα από τη συλλογή ασημένιων βραχιολιών 925ο “Return to Tiffany”  του διάσημου οίκου, και εάν κατάφερναν να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα τους εκτιμάται ότι θα είχαν συνολικό τζίρο περίπου 2,85 εκατ. δολαρίων.

tiffany1

Αυτό που τράβηξε την προσοχή των ανδρών της αμερικανικής υπηρεσίας τελωνείων ήταν το γεγονός ότι προϊόντα όπως αυτά ενός πολυτελούς οίκου κοσμημάτων δεν έμοιαζαν να είναι και τόσο… πολυτελώς κατασκευασμένα.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ειδικοί υπάλληλοι της CBP να εξετάσουν πιο διεξοδικά τα βραχιόλια και να συμπεράνουν έτσι ότι ήταν πράγματι ψεύτικα.
Κοσμήματα και ρολόγια των κορυφαίων οίκων και εταιρειών του κόσμου συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο της βιομηχανίας κλεψίτυπων προϊόντων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά, το φαινόμενο της αντιγραφής κοσμημάτων και ρολογιών, στις ΗΠΑ υπερέβη σε έκταση ακόμα και τον κλάδο των τσαντών χειρός, με βάση τα επίσημα στοιχεία.  Ειδικότερα, σύμφωνα με αναφορά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατά το 2014 τα «μαϊμού» κοσμήματα και ρολόγια ανήλθαν από την άποψη της αξίας τους σε 374,5 εκατ. δολάρια στη λιανική αγορά, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο περίπου 31% σε σχέση με το σύνολο των κλεψίτυπων προϊόντων που διατέθηκαν στην αμερικανική αγορά την περσινή χρονιά. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΑΣ

deltiotypou

Στις 27 και 28 Ιουνίου, φιλοξενήθηκε στην Αθήνα το 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Γεμμολογίας και Κοσμήματος. Μια πρωτοβουλία, που αναμφισβήτητα τιμά την χώρα μας, του Independent Gemological Laboratory Athens και του CGL–GRS Vancouver.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές του συνεδρίου, κυρίους Γιώργο Σπυρομήλιο και Branko Deljanin η επιτυχία του συνεδρίου στην Ελλάδα επισφράγισε την συνέχειά στην Ισπανία   Valencia στις 7-8 Μαΐου 2016 σε συνεργασία με το τοπικό γεμμολογικό εργαστήριο MLLOPIS και στην Ιταλία το 2017.

deltiotypou1

Η θεματολογία του συνεδρίου περιελάμβανε:
• Ενημέρωση σχετικά με την παραγωγή συνθετικών HPHT και CVD διαμαντιών και ταυτοποίηση αυτών.
• Σύγκριση των χαρακτηριστικών των ρουμπινιών από την Μοζαμβίκη και σύγκριση με ρουμπίνια Burma.
• Παραγωγή, γεμμολογικά χαρακτηριστικά και κοστολόγηση των Ροζ διαμαντιών από το Argyle Mine ( Αυστραλία ).
• Έλεγχος και ταυτοποίηση των συνθετικών διαμαντιών.
Το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των ομιλητών που τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο ικανοποίησε απόλυτα το σύνολο των συμμετεχόντων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κέρδισε η εξειδικευμένη γνώση των ομιλητών σε θέματα παραγωγής και αναγνώρισης των συνθετικών διαμαντιών.

deltiotypou2

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Ο Dr. Thomas Hainschwang από το GGTL στο Λιχτενστάιν παρουσίασε μεθόδους για την ανίχνευση μικρών CVD, ΗΡΗΤ συνθετικών διαμαντιών.
Ο Mr Branko Deljanin από το CGL - GRS γεμμολογικό εργαστήριο στον Καναδά αναφέρθηκε στον τρόπο διάκρισης των διαφορών μεταξύ φυσικών ροζ διαμαντιών από το Argyle Mine και των συνθετικών και επεξεργασμένων ροζ διαμαντιών.
Ο Wolf Kuehn από το εργαστήριο Έρευνας και Τεχνολογίας στον Καναδά, εισήγαγε τους συμμετέχοντες στο φορητό φασματόμετρο και τις πηγές φωτός για φασματική απορρόφηση, Raman και μετρήσεις φωταύγειας και πώς τα φάσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πολύτιμων λίθων.
Ο Dr Joe Yuan αντιπρόσωπος της Taidiam, παραγωγού συνθετικών διαμαντιών περιέγραψε τις διαδικασίες ανάπτυξης και τα χαρακτηριστικά των ακατέργαστων και κατεργασμένων συνθετικών διαμαντιών .
Ο Dr. Bradley Cann από το ερευνητικό κέντρο των De Beers στο Ηνωμένο Βασίλειο περιέγραψε την απεικόνιση φθορισμού με φίλτρα που μπορούν να παρέχουν σαφείς ενδείξεις της συνθετικής ανάπτυξης CVD και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα της De Beers για τον έλεγχο και την ανίχνευση τους.
Ο Μr John Chapman της Gemetrix Αυστραλίας παρείχε μια επισκόπηση των φυσικών ροζ διαμαντιών από το ορυχείο Argyle και τα φωτοχρωμικά χαρακτηριστικά τους
Η Mrs Gail Bret Levine επικεφαλής της NAJA (Νational Association of Jewelry Appraisers,USA) αναφέρθηκε στην κοστολόγηση κοσμημάτων αντίκα.
Ο Dr. Adolf Peretti του GRS GemResearch Ελβετίας
Προσέφερε στους συμμετέχοντες μια σπάνια 3D κινηματογραφική εμπειρία ταξιδεύοντάς τους στα βάθη ενός ορυχείου της Βιρμανίας.

deltiotypou3

Σημαντική στιγμή του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του μεγαλύτερου (10.02ct) άχρωμου συνθετικού διαμαντιού από τον Κ. Nikolai Khikhinashvil. Το διαμάντι αναπτύχθηκε από τη New Diamonds Technology στη Ρωσία χρησιμοποιώντας μεθόδους ΗΡΗΤ το 2015 και κατηγοριοποιήθηκε ως Ε-χρώμα και VS1 καθαρότητα.

Ο Andrey Katrusha, σύμβουλος της εταιρίας New Diamond Technology περιέγραψε την τεχνολογία ΗΡΗΤ, τον εξοπλισμό και την ευρύτερη βιομηχανία συνθετικών διαμαντιών σε μια παρουσίαση με τίτλο «Επανάσταση στην εμπορική παραγωγή διαμαντιών».

Στο τέλος των παρουσιάσεων της ημέρας ένα «στρογγυλό τραπέζι», από τον John Chapman με καλεσμένους 3 Γεμολόγους και 3 παραγωγούς συνθετικών διαμαντιών, διερεύνησε την αγορά για τα συνθετικά διαμάντια, τεχνολογίες παραγωγής αυτών καλύπτοντας και τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.
Τη δεύτερη ημέρα 30 άτομα πήραν μέρος στο εργαστήριο του CGL-GRS που αφορούσε στην ανίχνευση των συνθετικών διαμαντιών.  Διεξήχθη από τους κυρίους Branko Deljanin, Γιώργο Σπυρομήλιο και το προσωπικό του IGL. Με τη βοήθεια γεμμολογικών εργαλείων, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε 40 δείγματα διαμαντιών (φυσικά και συνθετικά) που προσφέρθηκαν για τη μελέτη.

deltiotypou4

Το Συνέδριο παρακολούθησαν γεμμολόγοι, εκτιμητές, κοσμηματοπώλες από όλον τον κόσμο (U.A.E, Russia, U.K., Italy, Austria, Israel, South Africa, Cuprys, Belgium, U.S.A.), καθώς επίσης και από την Ελλάδα οι εξής:

Τσοτσούλης Θάνος, Κιάμος Γεώργιος, Ασαριωτάκης Πέτρος, Ασαριωτάκη Ειρήνη, Μπαντούνας Νικόλαος, Ziaei Saeid Μπουκογιάννη Ντόλλυ, Δαγκαζιάν Άκης, Γρίβα Ειρήνη, Καραγιάννη Ίρις, Κοκκινίδης Στράτος, Κολανιάν Αράμ, Κόλλιας Γεώργιος, Παπανικολάου Έλενα, Πενθερουδάκης Χάρης, Σαιταρίδου Αγάπη, Βασιλάκος Τάοσς,Ξυδούς Εργίνα, Μπαλή Ντένια.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

• OGI Systems (Ισραήλ),  
• Certiline (Ιταλία)  
• HRA Investment. (Καναδάς)  
www.iglcert.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

• Kessaris
• Kartali Mara
• AIG Europe
www.gemconference.com

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΛΗΣΤΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κρητικού ξενοδοχείου

Του Δημήτρη Σταμούλη

news

Τρεις ένοπλοι με καλάσνικοφ εισέβαλαν πριν λίγες ημέρες στο ξενοδοχείο της Χερσονήσου στην Κρήτη, Creta Maris, και αφαίρεσαν πολύτιμα αντικείμενα από κοσμηματοπωλείο που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα, να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες και να σημειωθεί ανταλλαγή πυρών έξω από το ξενοδοχείο αλλά και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Τελικά και οι τρεις δράστες συνελήφθησαν. Δύο εκ των ληστών τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας «ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ενόπλων σημειώθηκε περίπου στις 21:45 την Παρασκευή στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών δραστών. Οι ένοπλοι λίγο πριν είχαν διαπράξει ληστεία σε κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται μέσα σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των ληστών που προσπάθησαν να διαφύγουν και των αστυνομικών. Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, δύο καλάσνικοφ των δραστών, τα κλοπιμαία, καθώς και ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία. Δεν σημειώθηκε τραυματισμός αστυνομικού από την ανταλλαγή πυρών, ενώ δύο από τους δράστες είναι ελληνικής καταγωγής, με τον τρίτο να είναι υπήκοος Αλβανίας».

ΛΑΜΠΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ BULGARI ΜΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΙΛΟΡ

Λαμπερό πάρτι του Bulgari με κοσμήματα της Τέιλορ

news1

Πριν από λίγες ημέρες, ο οίκος Bulgari πραγματοποίησε ένα μοναδικό πάρτι στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασε σε δημόσια θέα μερικά από τα πιο διάσημα κοσμήματα που έχει φιλοτεχνήσει για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

news2

news3

Η θρυλική συλλογή των κοσμημάτων της διάσημης σταρ αποτελούμενη από διαμάντια και σμαράγδια, ήταν δώρο από τον αγαπημένο άντρα της ζωής της, και για κάποιο διάστημα, σύζυγό της, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Τα κοσμήματα αυτά της τα δώρισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κλασικής ταινίας «Η Κλεοπάτρα στην Ιταλία». Παραθέτουμε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά αυτά κοσμήματα της λαμπερής κυριολεκτικά βραδιάς.

news4

news5

news6

ΡΕΣΙΤΑΛ… ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ CARTIER ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ

Νέο κινηματογραφικό χτύπημα με λεία κοσμήματα 17,5 εκατ. ευρώ

CANNES

«Επιδημία» έχει ξεσπάσει ως φαίνεται στη Γαλλία με τις εντυπωσιακές ληστείες με στόχο πολυτελή καταστήματα κοσμημάτων και πολύτιμων λίθων. Πρόσφατα, τέσσερις άνδρες κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα και ρολόγια από το κατάστημα Cartier που βρίσκεται στη θρυλική λεωφόρο Κρουαζέτ των Καννών. Η λεία τους όπως εκτιμάται από τους υπευθύνους του καταστήματος, ανέρχεται από την άποψη της αξίας της σε 17,5 εκατ. ευρώ,
Η επίθεση εκδηλώθηκε από άνδρα ο οποίος φορούσε μάσκα ηλικιωμένου και κατάφερε να εισέλθει στο κοσμηματοπωλείο, χωρίς να γίνει αντιληπτός, παρότι ο χώρος διαθέτει πόρτα με προθάλαμο ασφαλείας και ένοπλο φρουρό. Απειλώντας τον φύλακα με αυτόματο όπλο, ο άνδρας άνοιξε την πόρτα και επέτρεψε σε δύο επίσης ένοπλους συνεργούς του, που φορούσαν φουλάρια στα πρόσωπά τους, να εισέλθουν. Ένας τέταρτος συνεργός τους φρουρούσε τον χώρο έξω από το κοσμηματοπωλείο. Τη στιγμή της ληστείας, δύο υπάλληλοι και μία πελάτισσα βρίσκονταν στο κατάστημα.
Οι δύο ληστές με επιδέξιες ενέργειες άδειασαν το περιεχόμενο των προθηκών σε σάκους γυμναστηρίου που είχαν μαζί τους, ενώ ο τρίτος έλεγχε τις κινήσεις των τρομοκρατημένων παρισταμένων. Μέσα στη βιασύνη τους να προλάβουν να εξέλθουν από το κατάστημα προτού εμφανιστεί η αστυνομία, καθώς είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, τους έπεσαν και αρκετά πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατάστημα Cartier είναι γωνιακό και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο διάσημο ξενοδοχείο Carlton, τοποθεσία άλλης κινηματογραφικής ληστείας κοσμημάτων το 2013. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης, μασκοφόρος ένοπλος είχε εισβάλει από το παράθυρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, που φιλοξενούσε πλειστηριασμό και έκθεση κοσμημάτων του ισραηλινού οίκου Leviev ειδικευμένου στα διαμάντια. Η λεία του ήταν κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Το πρόσφατο κύμα ληστειών ανησυχεί ιδιαίτερα τις Αρχές, καθώς θα μπορούσε να συνδέεται με προσπάθειες χρηματοδότησης νέων τρομοκρατικών οργανώσεων με θρησκευτικά ή και πολιτικά κίνητρα. Παρά την ύπαρξη ειδικά εκπαιδευμένης μονάδας της αστυνομίας, της BRB (Μονάδα Αντιμετώπισης Συμμοριών), η ενίσχυση των μεθόδων ασφαλείας στις τράπεζες έχει στρέψει τους κακοποιούς σε πιο «εύκολους» στόχους, όπως είναι τα κοσμηματοπωλεία, τα πολυτελή ξενοδοχεία ή και οι χρηματαποστολές.