Image
Image
Image
Image
Image

ALROSA

Η ALROSA ξεκινά τη χάραξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στρατηγικών για το 2030

Η ALROSA επέλεξε έναν στρατηγικό εταίρο για να τη βοηθήσει στην εκπόνηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στρατηγικών της έως το 2030, με ορίζοντα το 2050.

Alrosa

Η ALROSA έχει ξεκινήσει την εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Κλιματικών Στρατηγικών έως το 2030, με ορίζοντα το 2050. Η εταιρεία επέλεξε τη McKinsey & Company ως στρατηγικό σύμβουλό της για το έργο. Η δημιουργία αυτών των στρατηγικών θα είναι το επόμενο βήμα της ALROSA για τη συμμόρφωση και την ενεργή προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών προτύπων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου γενικότερα.

Με την κατάρτιση Περιβαλλοντικών και Κλιματικών Στρατηγικών, η ALROSA σχεδιάζει:
• Τη Διεξαγωγή αξιολόγησης των κλιματικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και κινδύνων, ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμησή τους, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
• Την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση άλλων έμμεσων εκπομπών.
• Να καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας και των επιπτώσεών του στην κλιματική αλλαγή.
• Να βελτιώσει τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με αυτές.
• Να δημιουργήσει ένα διαφανές και κατανοητό σύστημα KPIs και να εκπονήσει και να εφαρμόσει τεχνικές και οργανωτικές λύσεις για την επίτευξή τους με βάση τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές.

Alrosa2

Οι στρατηγικές θα βασίζονται σε λεπτομερή μελέτη των παραγωγικών εγκαταστάσεων της ALROSA και στη δική της συσσωρευμένη βάση δεδομένων με βάση μακροπρόθεσμες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο στον τομέα λειτουργίας της Εταιρείας όσο και στις γύρω περιοχές. Τα έγγραφα θα υποβληθούν στο Εποπτικό Συμβούλιο της ALROSA το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Αυτό ακολουθεί το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας που εγκρίνει μια Περιβαλλοντική Πολιτική και ένα Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025, το οποίο κατοχυρώνει τις βασικές αρχές και την προσέγγιση της ALROSA για την περιβαλλοντική και αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, θέτει στόχους και σε βασικές πτυχές όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η ALROSA σχεδιάζει όχι μόνο να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό της στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, αλλά και να προωθήσει την υιοθέτηση προηγμένων πρακτικών βιωσιμότητας μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων της.
Ο Sergey Ivanov, Διευθύνων Σύμβουλος της ALROSA, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και οι υπεύθυνες επιχειρήσεις είναι σήμερα εγγενή στοιχεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η επιτυχία μιας εταιρείας καθορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά της να είναι αποτελεσματική και περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη. Ως βασικός παράγοντας στην παγκόσμια βιομηχανία διαμαντιών, η εταιρεία μας εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια για την ενσωμάτωση κορυφαίων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι η βαθιά τεχνογνωσία των εμπειρογνωμόνων της McKinsey & Company και η εμπειρία τους στη χάραξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στρατηγικών για μεγάλες διεθνείς εταιρείες, θα συμβάλει στην προώθηση της εισαγωγής των βέλτιστων λύσεων και πρακτικών στον κύκλο παραγωγής της ALROSA».

Ενημερωτικά
Η ALROSA είναι βασικός συμμετέχων στο σύστημα αυτορρύθμισης της βιομηχανίας διαμαντιών, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων του Συμβουλίου Φυσικών Διαμαντιών, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Διαμαντιών και του Υπεύθυνου Συμβουλίου Κοσμημάτων. Τον Μάρτιο του 2021, η ALROSA προσχώρησε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται ως μέλη αυτών των οργανισμών απαιτούν υψηλό επίπεδο ευθύνης από την ALROSA ως προς τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού διαμαντιών στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στις περιοχές όπου έχει παρουσία.
Η εταιρεία υλοποιεί πάνω από 500 κοινοτικά έργα και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της φύσης κάθε χρόνο, διαθέτοντας περίπου το 8% των ετήσιων εσόδων της σε αυτές ως μέρος του παγκόσμιου προγράμματος «Diamonds that Care». Σε επίπεδο 20-25 δισεκατομμυρίων RUB ετησίως, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις της ALROSA είναι συγκρίσιμες σε μέγεθος με τις επενδύσεις της στον τεχνικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις υποδομές.